<< กองเรือฟริเกตที่ 2
Main page
HTMS Saiburi
Coat of Arms
Ship Information
Complement
Vision

ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรประจำเรือหลวงสายบุรี

 

 
 

นาวาเอกสุรกิจ  โพธิ์งาม
ผู้บังคับการเรือ

 

 

นาวาโท บรรพต มุ่งหามณี
ต้นเรือ

 

นาวาโท ภานุวัฒน์ วิชาคง  ต้นกล

แผนกเดินเรือ

เรือเอก กรกานต์  วรรณภักตร์

ต้นหน

 
 

แผนกยุทธการและสื่อสาร

 

  นาวาตรี ศิริวฒิ ศิริเจริญ
  นายทหารยุทธการ
 

 

เรือเอก ธรณินทร์  คชเสนี

 

นายทหารศูนย์ยุทธการ

 

 

เรือโท กุลวิณ  สุคนธมาน

 

นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์

   
 

 

เรือโท ปิยะณัฐ  เทพสืบ

  นายทหารสื่อสาร
   
   
  นายทหารควบคุมการบิน
   

แผนกไฟฟ้าอาวุธ

 

นาวาตรี ชลมนัส  พงษ์สวัสดิ์
นายทหารไฟฟ้าอาวุธ
 

เรือเอก เทวาฤทธิ์   จรุงพันธุ์ 
ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  1
 

เรือเอก เทอดเกียรติ โลมะบรรณ์

ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  2
 

เรือเอก กิติ   สวัสดิภาพ

นายทหารอิเล็กทรอนิกส์

 

แผนกพลาธิการและแพทย์

 

 

นายทหารพลาธิการ

 

แผนกช่างกล

 

เรือเอก อรรนพ  ทัพศรีลา

รองต้นกล

 

เรือตรี วรัญญู  ประทุมทอง

นายช่างกล

 

เรือตรี ชัยมิตร ศรีหะวงศ์

สรั่งกล

 

แผนกอาวุธและการเรือ

นาวาตรี ยศวัฒน์  สรรศรี
นายทหารการอาวุธ
 

เรือเอก สุริยา  ใยอ่อน

ต้นปืน

 

เรือตรี ณัฐเชษฐ์  เสงี่ยมพงษ์
นายทหารการอาวุธนำวิถี
 

เรือตรี ฐิติกร  ฉันทะสาร

นายทหารปราบเรือดำน้ำ

 

เรือเอกจเร   กี่จินดา 

สรั่งเรือ

 

ร.ท.ประสิทธิ์  ฤทธิ์แก้ว

สรั่งปืน