<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรประจำเรือหลวงสายบุรี

     
 

นาวาเอก ณัฐพงศ์  ปานโสภณ
ผู้บังคับการเรือ

 
     

นาวาโท วรุณ   วีระกุล
ต้นเรือ

 

นาวาโท อาคม  พุ่มทอง
ต้นกล

แผนกเดินเรือ

 

ร.อ.

ต้นหน

 
 

แผนกยุทธการและสื่อสาร

   
  น.ต.สุระ  บรรจงจิตร 
  นายทหารยุทธการ
   
 

ร.อ.ณทรรน์   รัศมีเฟื่อง 

 

นายทหารศูนย์ยุทธการ

   
 

ว่าที่ ร.อ.บัญชา    ด้วงโต้ด

 

นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์

   
  ร.ท.จิตรกร   สุพรศิริสิน 
  นายทหารสื่อสาร
   
  ร.ท.มัชฌิม    เชาวน์สังเกต 
  นายทหารควบคุมการบิน
   

แผนกไฟฟ้าอาวุธ

 

น.ต.ศุภวัฒน์   ดุษฎียากรณ์

นายทหารไฟฟ้าอาวุธ
 
ร.อ.เทอดเกียรติ   โลมะบรรณ์
ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  1
 

ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์ อวบสันเทียะ

ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  2
 

ร.อ.กิติ   สวัสดิภาพ

นายทหารอิเล็กทรอนิกส์

 

แผนกช่างกล

 
น.ต.ทวีทรัพย์   เรืองเดช
รองต้นกล
 

ร.ต.นัฐนัย    หทัยวิเชียร

นายช่างกล

 

ร.อ.นุกูล   ประสพแสง

สรั่งกล

 

แผนกอาวุธและการเรือ

 
น.ต.เจษฎาพร  เนียมประพันธ์
นายทหารการอาวุธ
 

ว่าที่ ร.อ.เด่นชัย   หยวกแฟง

ต้นปืน

 

ว่าที่ ร.อ.บุญนำ   กองสุข 

นายทหารการอาวุธนำวิถี
 

ร.ท.วิระวุฒิ   บุญจันทร์ 

นายทหารปราบเรือดำน้ำ

 

ร.ต.จเร   กี่จินดา 

สรั่งเรือ

 

ร..

สรั่งปืน

 

แผนกพลาธิการและแพทย์

 

ว่าที่ ร.ท.วีรฉัตร ยศสุวรรณ

นายทหารพลาธิการ