<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรประจำเรือนเรศวร

     
 

นาวาเอก รังสรรค์  บัวเผือก
ผู้บังคับการเรือ

 
     

นาวาโท ธงชัย  เลาหตระกูล
ต้นเรือ

 

นาวาโท นิคม วัฒนาพิริยะอมร
ต้นกล

แผนกเดินเรือ

 

ว่าที่ ร.อ.ผรณเดช พัฒนาวิจารย์

ต้นหน

 

ร.ท.นิธิ   บุญยรัตกลิน 

ผู้ช่วยต้นหน

 
 

แผนกยุทธการและสื่อสาร

   
  น.ต.บรรพต    มุ่งหามณี 
  นายทหารยุทธการ
   
 

ว่าที่ ร.อ.สุสาธร    เพชรเกตุ

 

นายทหารศูนย์ยุทธการ

   
 

ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์    นาชัยฤทธิ์

 

นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์

   
  ร.ท.มงคลโชค   เนียมอินทร์ 
  นายทหารสื่อสาร
   

แผนกไฟฟ้าอาวุธ

 

ร..

นายทหารไฟฟ้าอาวุธ
 
ร.ต.พรฤกษ์    ฤกษ์งามสง่า
ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  1
 

ร.ท.สำเร็จ   กลิ่นประทุม 

ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  2
 

ร.อ.นาวิน   ศาลิกร 

นายทหารอิเล็กทรอนิกส์

 

แผนกช่างกล

 
ว่าที่ น.ต.ศรุต    ศิลารัตน์
รองต้นกล
 

ว่าที่ ร.ท.อัตพล   เพ็งพร 

นายช่างกล

 

ร.อ.เสรี   เผ่าน้อย

สรั่งกล

 

แผนกอาวุธและการเรือ

 

ร.อ.อนุรักษ์   เจริญศรี 

นายทหารการอาวุธ
 

ว่าที่ ร.อ.เนติ   หนูเจริญ

ต้นปืน

 

ว่าที่ ร.อ.นราธิป   สัมปุญญานนท์

นายทหารการอาวุธนำวิถี
 

ร.ท.กิจไพสิฐ   แสงประทุม

นายทหารปราบเรือดำน้ำ

 

พ.จ.อ.สำเริง สมหวัง 

สรั่งเรือ

 

พ.จ.อ.บันเทิง  ถนอมพง

สรั่งปืน

 

แผนกพลาธิการและแพทย์

 

ว่าที่ ร.อ.ปวีน   วัฒนาฟุ้งเจริญ

นายทหารพลาธิการ